Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy: “Luồng gió mới” từ Nghị quyết 18. Bài 2

29/09/2022, 05:22 - Lượt đọc: 1,002

Bài 2: Quyết tâm của cả hệ thống chính trị

Thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 5 năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng việc sắp xếp đổi mới, tổ chức bộ máy (TCBM) tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bằng sự chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác này đã bước đầu đạt những kết quả tích cực, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp nhưng không bỏ sót việc…

Thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm tính pháp lý

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp TCBM của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Mục tiêu tổng quát của nghị quyết là: tiếp tục đổi mới, sắp xếp TCBM của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương…

hinh-co-do-2.jpg

Đánh giá về hiệu quả qua 5 năm triển khai Nghị quyết 18, đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Nghị quyết 18 đã tạo được những chuyển biến rõ nét trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần nghị quyết đã đề ra. Toàn Đảng bộ đã tập trung quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch, kết luận của Trung ương, các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng tổ chức trong thực hiện nghị quyết. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu chủ động tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch và xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp, phân công rõ trách nhiệm của từng cấp, từng tổ chức, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Xuyên suốt quá trình thực hiện, là sự chủ động, quyết tâm chính trị cao của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo và sự thống nhất trong ý chí và hành động tập thể, ban thường vụ cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với sự chủ động, tích cực ở từng cấp, từng ngành, quá trình thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp nên Nghị quyết 18 đã được thực hiện hiệu quả tại Bình Thuận. Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy không những tinh gọn mà nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một số mô hình tổ chức mới được thí điểm đã góp phần đổi mới cơ chế hoạt động, phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn. TCBM của các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện được sắp xếp lại ngày càng tinh gọn; từ đó huy động, tập trung được nguồn nhân lực để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt hơn những nhiệm vụ được giao, đồng thời vẫn bảo đảm được mục tiêu tinh giản biên chế.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, quá trình sắp xếp TCBM đã bám sát hướng dẫn của cấp trên, quyết liệt, khẩn trương theo chỉ đạo của Trung ương nhưng cũng thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm tính pháp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, bảo đảm sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đã rà soát thực hiện phân cấp, phân quyền phù hợp giữa cấp tỉnh, huyện, xã gắn quyền hạn với trách nhiệm. Đồng thời, kiểm soát quyền lực chặt chẽ theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Kiện toàn, tinh gọn TCBM

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh tập trung chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các đề án, phương án sắp xếp TCBM bên trong của các cơ quan, đơn vị, địa phương mình bảo đảm đúng các mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của các cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào quy định chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, bảo đảm khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp nhưng không bỏ sót việc; sắp xếp bộ máy phải đạt mục tiêu tinh giản biên chế, giảm số lượng lãnh đạo quản lý, cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong từng đơn vị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện sắp xếp bộ máy liên quan đến con người, do đó cần phải thận trọng, chặt chẽ, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, người lao động, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận thống nhất trong nội bộ. Chú trọng vận dụng linh hoạt các chế độ chính sách cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thay đổi vị trí và cán bộ, công chức, người lao động dôi, dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đối với việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn TCBM gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp TCBM bên trong của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, TCBM và mối quan hệ công tác của 6 cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, các cơ quan đã tổ chức lại bộ máy, sắp xếp bố trí công chức, người lao động theo đề án đã được phê duyệt. Sau sắp xếp, TCBM bên trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy còn 20/28 phòng; tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan còn 64/87 người, trong đó, lãnh đạo cơ quan còn 22/23 người; lãnh đạo cấp phòng còn 42/64 người. Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, sau sắp xếp Trường Chính trị tỉnh còn 5/7 phòng/khoa; 49/50 biên chế; 15/21 lãnh đạo cấp phòng/khoa. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Báo Bình Thuận và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Báo Bình Thuận. Sau sắp xếp còn 3/7 phòng; còn 31/33 biên chế; còn 11/18 lãnh đạo quản lý…

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 18, Bình Thuận có nhiều nỗ lực và đã đạt được một số kết quả tích cực, tạo được một số chuyển biến tiến bộ, TCBM của các cấp ngày càng được sắp xếp, kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị xác định ngày càng rõ hơn; khắc phục dần sự chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, quá trình sắp xếp TCBM đã bám sát hướng dẫn của cấp trên, quyết liệt, khẩn trương theo chỉ đạo của Trung ương nhưng cũng thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm tính pháp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, bảo đảm sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

KIM ANH - BẢO NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sớm tháo gỡ vướng mắc trong công tác cai nghiện ma túy
Toàn tỉnh hiện có hơn 3.200 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và khoảng 2.800 người nghiện ngoài cộng đồng. Số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh lớn là thế, nhưng công tác cai nghiện còn gặp nhiều khó khăn, bất cập…
Nổi bật
Bám sát, cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng
BTO-Đây là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp cho ý kiến về giao nhiệm vụ trọng tâm và phê duyệt nội dung giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2023 vào chiều nay, 2/12.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy: “Luồng gió mới” từ Nghị quyết 18. Bài 2