Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy: “Luồng gió mới” từ Nghị quyết 18 . Bài 3

30/09/2022, 05:38 - Lượt đọc: 1,320

Bài 3: Thống nhất nhận thức và hành động, kiên trì đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo, 5 năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy (TCBM) của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ kết quả và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn khẳng định sự cần thiết, tính đúng đắn của Nghị quyết số 18-NQ/TW, đồng thời là cơ sở để định hướng những giải pháp nhằm đạt hiệu quả rõ nét hơn trong thời gian tới.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Bên cạnh những điểm sáng về đổi mới, sắp xếp TCBM của hệ thống chính trị, theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, một trong những hạn chế được chỉ ra từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết số 18 đó là việc sắp xếp TCBM của một số cơ quan, đơn vị, địa phương là việc mới, khó, chưa có tiền lệ nên trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng, khó khăn, vướng mắc về loại hình tổ chức, vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, quy chế làm việc, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị; nhất là cơ chế vận hành, chế độ chính sách, tính đồng bộ liên thông của các cơ quan, đơn vị sau khi hợp nhất. Bên cạnh đó, nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan hợp nhất, sáp nhập chưa thật đầy đủ, chưa sẵn sàng. Các cơ quan hợp nhất chịu sự quản lý, hướng dẫn về chuyên môn của nhiều sở, ban, ngành cấp trên nên áp lực phải thực hiện nhiều báo cáo chung và báo cáo chuyên ngành định kỳ, đột xuất. Việc sắp xếp, điều động cán bộ lãnh đạo quản lý cũng còn gặp phải một số khó khăn. Quy trình công việc, nhiệm vụ của cơ quan mới phải được xây dựng lại, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa đồng bộ, việc phối hợp tham mưu có lúc hạn chế, thiếu liên kết.

hinh-co-do-31.jpg

Mặt khác, quá trình triển khai thực hiện, Trung ương chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể đồng bộ, liên thông về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, phối hợp, việc phân bổ, quản lý sử dụng biên chế và chế độ chính sách của cán bộ, công chức đối với các cơ quan sau khi hợp nhất theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận số 34- KL/TW của Bộ Chính trị. Do đó địa phương gặp khó khăn, lúng túng trong việc quy định một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chưa đồng bộ giữa các quy định của Đảng và các quy định của Nhà nước, pháp luật chuyên ngành, các nhóm nghiệp vụ vẫn thực hiện theo quy trình, quy định riêng biệt…

Đánh giá về những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng đã thẳng thắn nhìn nhận: “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở một số nơi thực hiện thiếu quyết liệt, chưa đạt mục tiêu đề ra”. Gần đây nhất, Thông báo số 16 của Bộ Chính trị cũng đã nêu rõ: “Một số cấp ủy chưa thật quyết liệt, có nơi còn chủ quan, nóng vội, lúng túng, kết quả chưa đồng đều giữa các địa phương; một số mô hình triển khai trong phạm vi hẹp, chủ yếu ở cấp huyện, hiệu quả hạn chế, cá biệt có nơi gặp khó khăn đã dừng thí điểm khi chưa có chủ trương của Trung ương; một số cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan theo mô hình tổ chức mới chưa đáp ứng được yêu cầu”.

Nêu cao quyết tâm, thống nhất về nhận thức và hành động

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Trung ương nêu, nhất là trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp TCBM của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng”; gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV xác định: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp TCBM và cán bộ của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An yêu cầu từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý phải quán triệt sâu kỹ các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của tỉnh; từ đó nêu cao quyết tâm, thống nhất về nhận thức và hành động, tiếp tục kiên trì thực hiện sắp xếp TCBM các cấp. Tiếp tục bám sát các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương để xây dựng kế hoạch cụ thể, từ đó, tập trung thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra. Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng “dễ làm, khó bỏ”. Trước mắt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa cho chủ trương triển khai thực hiện Thông báo số 16 của Bộ Chính trị; đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc.

Cùng với quá trình sắp xếp TCBM cần phải kịp thời rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể trong nội bộ tổ chức cho phù hợp; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; kiên quyết cắt bỏ các tổ chức trung gian; giảm đầu mối bên trong, giảm cấp phó; bảo đảm tổ chức mới khi được thành lập phải được vận hành thông suốt, đồng bộ; hiệu quả hoạt động phải cao hơn so với trước khi sắp xếp.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đề nghị đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc phân bổ, sử dụng biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh gắn với việc giải quyết tốt chế độ chính sách, tinh giản biên chế cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; trọng tâm là công tác chính trị tư tưởng, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nội bộ. Cùng với đó, rà soát và hoàn thiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và phân cấp quản lý của tỉnh để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới phương thức tuyển dụng; điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Rà soát, sắp xếp, bố trí và sử dụng chỉ tiêu biên chế được giao theo hướng thật sự tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với vị trí việc làm và đáp ứng tiêu chuẩn chức danh. Đặc biệt, tập trung phân cấp phân quyền cấp nào làm được làm nhanh thì tập trung phân cấp phân quyền, theo hướng tổ chức nào làm tốt làm nhanh chất lượng không trái quy định của pháp luật cần phân cấp phân quyền để thực hiện. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị. Chú trọng chuyển đổi số trong thực hiện cải cách hành chính giúp người dân doanh nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước trong chuyển đổi số…

Có thể khẳng định, công tác sắp xếp TCBM toàn hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, tin rằng, toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà sẽ quyết tâm thực hiện đạt kết quả tốt hơn trong những năm tiếp theo, tạo sự chuyển biến toàn diện và mạnh mẽ trong từng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.

KIM ANH - BẢO NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Tân: Họp xét các tiêu chuẩn cho nam thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023
Nhằm xét duyệt, tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, đạo đức, văn hóa theo đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng; Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Hàm Tân vừa tổ chức xét duyệt các tiêu chuẩn cho nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023.
Nổi bật
Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”: Cơ hội thúc đẩy phát triển đột phá theo hướng xanh, bền vững
Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” vừa được tổ chức hoành tráng, đặc sắc, ấn tượng vào cuối tuần qua tại NovaWorld Phan Thiết (TP. Phan Thiết). Sự kiện này cùng với nhiều hoạt động quy mô khác trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023 tiếp tục diễn ra trong thời gian tới sẽ tạo cơ hội tốt để Bình Thuận tập trung thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói” phát triển đột phá theo hướng xanh, bền vững…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy: “Luồng gió mới” từ Nghị quyết 18 . Bài 3