Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng Đảng

05/08/2022, 15:20 - Lượt đọc: 270

Đoàn viên, thanh niên là lực lượng đông đảo, đóng vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, chăm lo cho thế hệ đoàn viên, thanh niên, coi đây là lực lượng quyết định tương lai và sự hưng thịnh của đất nước.

Xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên vững mạnh, có đạo đức, có nhân cách, hội đủ tài năng là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước - đó chính là cội nguồn sức mạnh của Đảng.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”... “Đảng phải tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên bằng các nhiệm vụ và giải pháp toàn diện, đồng bộ, mạnh mẽ, tích cực và có trách nhiệm”. Với trọng trách được Đảng tin tưởng, đoàn viên, thanh niên luôn nguyện phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; luôn chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn. Mỗi đoàn viên, thanh niên trước tiên luôn xác định mục tiêu lý tưởng của mình là phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn viên, thanh niên có nhiệm vụ phát huy vai trò chủ động, tự giác của mỗi cá nhân trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, truyền thống, lịch sử của dân tộc, tích cực trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Song, cần nhìn nhận phong trào thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Chất lượng tổ chức đoàn, nhất là ở khu vực miền núi, nông thôn, đô thị chưa cao. Chế độ sinh hoạt chi đoàn một số nơi chưa nền nếp. Nội dung sinh hoạt chưa phong phú, linh hoạt. Việc vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên ở một số cơ sở vẫn còn hạn chế. Một bộ phận thanh niên có tư tưởng, lối sống hưởng thụ, thờ ơ với lý tưởng, bàng quan, ít quan tâm đến các vấn đề kinh tế - xã hội, không có ý chí phấn đấu vươn lên, thậm chí cơ hội, thiếu lành mạnh; một số đảng viên còn rất trẻ, mới được kết nạp thiếu tiền phong gương mẫu...

Trong giai đoạn mới, tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của Đoàn, về bản chất, mục đích, tôn chỉ của Đảng; xây dựng ý thức và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII), các nghị quyết của Đoàn. Tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên cuộc vận động “mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực về đất nước, quê hương trên mạng xã hội.

Để xứng đáng với niềm tin của Đảng, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, với quyết tâm và sức trẻ của mình, thiết nghĩ, mỗi đoàn viên, thanh niên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, “rèn đức, luyện tài”, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó, thách thức với phương châm “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, sống có lý tưởng, khát vọng, hành động quyết liệt để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương thực sự là yêu cầu bức thiết đối với mỗi đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

DỤNG VĂN DUY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP. Hồ Chí Minh
Sáng nay (3/8), Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Phong đã tiếp Ngài WEI HUAXIANG (Ngụy Hoa Tường) - Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP. Hồ Chí Minh đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh nhân nhiệm kỳ mới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng Đảng