Theo dõi trên

Thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW

06/03/2024, 06:30

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản triển khai thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 30/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 (Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW).

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt sâu, kỹ và thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 26- HD/BTCTW; các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và Công văn này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xác định rõ việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 là nhiệm vụ chính trị quan trọng; đặc biệt chú trọng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao về chủ trương này. Đồng thời triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trách nhiệm cho Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức Đảng; sắp xếp tổ chức cơ quan lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã theo đúng Hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giao Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thanh niên căn cứ hướng dẫn của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sắp xếp, chuyển giao tổ chức và kiện toàn cán bộ; xác định số lượng ủy viên ủy ban, ban thường trực, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và số lượng ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch (phó bí thư) tổ chức chính trị - xã hội ở đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp phù hợp với thực tế địa phương. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND, ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự, đảm bảo việc chi trả chế độ cho các đối tượng thụ hưởng kịp thời. Đồng thời rà soát, xây dựng lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy; số lượng biên chế cán bộ, công chức và số lượng cấp phó của các đơn vị hành chính dôi dư sau sắp xếp. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn một số nội dung và các bước thực hiện việc chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên ở tổ chức Đảng thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập; về chỉ định cấp ủy; về số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ và phó bí thư cấp ủy đối với các đơn vị hành chính sau sắp xếp.

P.V


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xây dựng vị trí việc làm để sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả
Thời gian qua, việc xây dựng vị trí việc làm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm điều chỉnh, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, bố trí cán bộ hợp lý. Đồng thời, đánh giá đúng thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị. Từ đó, làm cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
Nổi bật
Nghị quyết số 16 -NQ/TU: Đảm bảo người dân được thụ hưởng những thành quả của quá trình phát triển
Không ngừng nâng cao đời sống cho người dân, hướng tới phát triển bền vững toàn diện, đảm bảo mọi người dân dễ dàng tiếp cận các cơ hội phát triển, thụ hưởng phúc lợi xã hội và những thành quả của quá trình phát triển… đây là một trong những mục tiêu chung của Nghị quyết Tỉnh ủy (Khóa XIV) về lãnh đạo thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh vừa ký ban hành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW