Tôn vinh giá trị mà Bác để lại

19/05/2023, 07:35 - Lượt đọc: 648

Trọn cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự dấn thân cho sức sống dân tộc và nhân loại. Sức sống đó từ trong văn hóa, từ những giá trị mà Bác để lại.

sinh-nhat-bac(1).png

Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỏ rõ yêu nước là giá trị hàng đầu trong bảng thang giá trị văn hóa Việt Nam; là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử cách mạng Việt Nam. Đó không chỉ là động lực trong đấu tranh giành độc lập dân tộc mà cũng là động lực trong xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Triết lý phát triển Hồ Chí Minh là triết lý phát triển qua sự biến đổi các vấn đề nhân sinh theo chiều hướng tốt đẹp, mà nội dung chủ yếu chính là tu dưỡng và thực hành đạo đức. Nó biểu đạt của những điều hướng thiện, tôn lên cái đẹp của con người, làm cho con người có sự khát vọng cháy bỏng vươn tới tự do thuần khiết trong cái chế định của vũ trụ.

Trong hành trình dấn thân cho sức sống dân tộc, Bác Hồ có khoảng thời gian dừng chân dạy học rất ngắn ở trường Dục Thanh từ tháng 9/1910, thầy giáo Nguyễn Tất Thành không chỉ hết lòng truyền đạt tri thức văn hóa, tư tưởng tiến bộ mà còn gieo vào tâm trí học trò về nguồn cội, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu nước, yêu đồng bào và nỗi niềm trăn trở của người dân mất nước qua từng bài giảng bổ ích, các buổi giã ngoại thiết thực trong cuộc sống. Trước khi rời Phan Thiết - Bình Thuận, Người đã để lại bức thư chan chứa nhiều tình cảm sâu nặng, tạm biệt ngôi trường Dục Thanh và những học trò thân yêu vào Sài Gòn.

truongducthanh.jpg
Ngôi trường Dục Thanh - Nơi Bác dừng chân dạy học.

Quyết định đi tìm chân lý cứu nước với một hướng đi mới, một phương pháp tiếp cận mới, phương thức hành động mới - đó là cuộc đổi mới vĩ đại đầu tiên của Hồ Chí Minh, cuộc đổi mới mang ý nghĩa quyết định vận mệnh của đất nước, dân tộc. Trở về nước, Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và kinh nghiệm của phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là Cách mạng tháng Mười Nga vào hoàn cảnh lịch sử Việt Nam - tiếp thêm “dòng chảy” cho công cuộc đổi mới liên tục của Đảng, của nhân dân Việt Nam theo ngọn cờ và sự dẫn dắt của “Tổng công trình sư đổi mới” - Hồ Chí Minh.

461-073e9c731a6f.jpg

Đi theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, cách mạng Việt Nam đã ghi những trang sử vàng chói lọi, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định và tiếp nối hành trình Hồ Chí Minh, Đại hội XIII của Đảng xác định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ; tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo, nêu gương; đồng thời, khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Trên cả bình diện lý thuyết và thực tiễn, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị là một quyết sách sáng suốt, kịp thời chắc chắn nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

z4264263114223_73a607b32d7596dc3794382a5c6662d5.jpg
Chi bộ Phòng Phóng viên - Báo Bình Thuận sinh hoạt chuyên đề "Giữ trọn lời thề đảng viên".

Nhìn chung, qua 7 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và gần đây thực hiện Hướng dẫn số 06, ngày 12/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, từng bước tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh nhà.

111.jpg
Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Trong 7 năm, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã biểu dương nhiều tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là những bông hoa đẹp dâng lên Bác Hồ kính yêu, là hạt nhân nòng cốt để góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, tác động tích cực vào tình cảm của mỗi người dân, nhân thêm những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp, tạo sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong xã hội, trở thành động lực quan trọng để tạo nên phong trào thi đua xây dựng tỉnh Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa đầy đủ trong nhiệm kỳ và từng năm; chưa quyết liệt, kiên trì, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 05; thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện, chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được triển khai thường xuyên, nên chưa kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục. Trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ chủ chốt, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao... Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, lan tỏa những điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức.

Do đó, cần tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn và xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhất là trong giải quyết các vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, tiếp công dân, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc...; qua đó, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, tác phong, nền nếp làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp ngày càng được nâng lên.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi con người, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành nhu cầu nội tại, tự giác, là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, nhằm tự giáo dục rèn luyện bản thân mình. Trước hết là hoàn thiện nhân cách làm người, trên nền tảng đó, mới nói đến việc trở thành nhân cách cộng sản, làm người cán bộ, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của dân tộc ta, đã, đang và sẽ mãi là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Di sản ấy là cẩm nang để mỗi chúng ta tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, giữ vững niềm tin, kiên định lý tưởng, nâng cao bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, tiếp nối hành trình thực hiện khát vọng phát triển đất nước, quê hương phồn vinh, hạnh phúc.

DỤNG VĂN DUY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
BTO-Ông Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vừa chủ trì hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, vào chiều nay, 15/5. Đại diện lãnh đạo sở ban ngành liên quan, UBND cùng Phòng Tài nguyên và nguyên môi trường các huyện, thị xã, thành phố tham dự.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tôn vinh giá trị mà Bác để lại