Xây dựng Đảng bộ huyện Tuy Phong vững mạnh toàn diện

22/05/2023, 05:25 - Lượt đọc: 1,422

Năm 1983, huyện Tuy Phong được tái lập theo Quyết định số 204 ngày 30/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng. 40 năm xây dựng và phát triển, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Tuy Phong đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Thành quả từ công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng trong lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Tuy Phong.

Những thành quả quan trọng

Nhớ lại buổi đầu mới tái lập, toàn huyện Tuy Phong chỉ có 31 cơ sở Đảng, với hơn 400 đảng viên. Lúc bấy giờ, ngoài việc ổn định cuộc sống cho nhân dân thì làm thế nào để công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được vững mạnh, đoàn kết luôn là trăn trở của Đảng bộ huyện.

z4361494701245_09fdd55be677a1267ddb415ff5f9323b.jpg

Bằng nhiều giải pháp và quyết liệt trong hành động, đến nay công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Tuy Phong đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn Đảng bộ huyện đã có 33 chi bộ, đảng bộ cơ sở, với 228 chi bộ trực thuộc; tổng số đảng viên 3.609 đồng chí (tăng gấp 9 lần so năm 1983). Từ ngày tái lập, qua 9 kỳ đại hội Đảng, công tác chính trị tư tưởng được quan tâm đẩy mạnh; việc kiểm tra, giám sát được chú trọng thường xuyên; chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng lên. Đa số đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong chấp hành pháp luật Nhà nước; trình độ học vấn, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao; sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ luôn được coi trọng, giữ gìn. Mặt khác, việc đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng đi vào thực chất; những năm gần đây tỉ lệ xếp loại tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt không ngừng được nâng lên. Năm 2022 có 28/33 tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm tỉ lệ 84,85%; không có cơ sở Đảng yếu kém.

Bên cạnh đó, công tác dân vận, nhất là “dân vận khéo” cũng đã có nhiều chuyển biến rõ nét; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục hướng về cơ sở, phát động và tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thiết thực với các mô hình hay góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Quan tâm vận động các nguồn lực tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, hội viên, người lao động, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và Nhân dân. Nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân và phối hợp giải quyết các vụ việc nổi lên ở cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoàn thành kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hàng năm.

Ngoài ra, Đảng bộ huyện còn tập trung, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng chính quyền các cấp; các cơ quan nhà nước từ huyện đến xã, thị trấn được sắp xếp, củng cố từng bước tinh gọn; chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, 100% đạt chuẩn theo quy định. Đảng bộ huyện Tuy Phong cũng đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện cải cách hành chính; chú trọng công tác phòng chống tham nhũng; thường xuyên đối thoại và giải quyết có hiệu quả đơn thư của công dân... thể hiện ngày càng rõ hơn bản chất Nhà nước “của dân, do dân và vì dân”.

Học tập Bác để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Đặc biệt, trong những năm qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện chú trọng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và chương trình công tác hàng năm, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu, như: Tổ chức quán triệt học tập chuyên đề và đăng ký làm theo Bác; xây dựng, nhân rộng các mô hình học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội... Qua học tập các chuyên đề, nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã có sự chuyển biến tích cực, từ đó nhận thức rõ hơn về ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao hơn nữa ý thức rèn luyện đạo đức, tư cách của mỗi cá nhân. Đưa việc “học tập” gắn liền với “làm theo” trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên; nhiều mô hình “làm theo”, gương “người tốt, việc tốt” xuất hiện tạo sự lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp trong huyện.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong huyện có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Vai trò “nêu gương” của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ngày càng thể hiện rõ nét và có tác động tích cực đến cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm và thực hiện các nội dung đột phá của địa phương, cơ quan, đơn vị mình đạt những kết quả quan trọng, tích cực. Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác được quan tâm triển khai. Các hoạt động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các phong trào, cuộc vận động. Nhiều mô hình “làm theo”, gương “người tốt, việc tốt” xuất hiện, tạo sự lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân.

Thời gian đến, Đảng bộ huyện Tuy Phong tiếp tục tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là thực hiện các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường hơn nữa công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Đồng thời, chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình thật thiết thực, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc; phổ biến và nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo Bác nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội.

Có thể nói, những thành tựu quan trọng sau 40 năm tái lập, xây dựng và phát triển trong công tác xây dựng Đảng ở huyện Tuy Phong đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, năng động, sáng tạo của Đảng bộ huyện và đều thể hiện rõ “Ý Đảng – lòng dân” đem lại lợi ích chính đáng cho nhân dân, đưa Tuy Phong từng bước phát triển vững chắc.

BẢO NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bình Thuận thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Xây dựng Bình Thuận thành tỉnh công nghiệp phát triển
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa…
Nổi bật
Triển khai đề tài khoa học hướng tới phục vụ phát triển du lịch Bình Thuận
Cách đây 2 năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đã ban hành Nghị quyết số 06 về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với nhiệm vụ của ngành, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã triển khai nhiều đề tài liên quan nghị quyết này nhằm góp phần phục vụ phát triển du lịch Bình Thuận…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng Đảng bộ huyện Tuy Phong vững mạnh toàn diện