Theo dõi trên

Xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

11/04/2023, 05:44

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai, phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2023.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh yêu cầu các ban tuyên giáo nữ công, tài chính LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cấp ngành phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào cấp huyện, công đoàn cấp ngành triển khai tốt các nội dung, tiêu chí về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn mới.

img_2098.1.jpg
img_2094.1.jpg
Xây dựng và duy trì phong trào văn nghệ tại các doanh nghiệp

Cụ thể, chỉ tiêu đưa ra đối với vùng đồng bằng: Phấn đấu đạt 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB,CC,VC, NLĐ) được hưởng thụ, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và đạt 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo: Phấn đấu đạt 60% CB, CC, VC, NLĐ được hưởng thụ, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và đạt 60% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Trên cơ sở đó, các đơn vị tập trung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, quảng bá những giá trị tốt đẹp về hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Tuyên truyền, giáo dục CB, CC, VC, NLĐ chủ động rèn luyện đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức pháp luật, tinh thần trách nhiệm.

2022.sinh-hoat.jpg
Xây dựng các sân chơi cho đoàn viên công đoàn

Song song, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật tại nơi làm việc, nhất là pháp luật lao động, pháp luật về CB, CC, VC, quy định, chuẩn mực về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cá nhân tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong cộng đồng xã hội. Xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng, lan tỏa mạnh mẽ các nội dung tích cực, “thông tin tốt, câu chuyện đẹp”, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, độc.

img_2673.jpg
Phát huy phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo

Ngoài ra, xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu. Khai thác, phát huy tối đa, hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có và đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Duy trì, phát triển và đổi mới nội dung các liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ phong trào thể dục, thể thao quần chúng trong CB,CC,VC, NLĐ theo chủ trương hướng về cơ sở chào mừng đại hội công đoàn các cấp hướng đến Đại hội XI Công đoàn Bình Thuận và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng yêu cầu thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do tổ chức công đoàn phát động: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn vệ sinh lao động”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực” cũng như đẩy mạnh các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp…

Việc triển khai tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2023 sẽ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và nâng cao đời sống văn hóa của công nhân lao động.

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Liên đoàn Lao động tỉnh: Hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được giao
BT- Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) hoạt động công đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp