Theo dõi trên

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về bài viết của Tổng Bí thư

04/04/2024, 05:03

.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước…

hd_sinh_hoat_02ab5.jpg

Mục tiêu của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị của tỉnh về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng. Làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc và khơi dậy niềm tin về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng. Qua đó khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết Tổng Bí thư được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng đến chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác lịch sử Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất nước và đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”…

Quá trình nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt nội dung bài viết cần tập trung vào những nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư như Đảng lãnh đạo, đề ra đường lối giải phóng dân tộc, khơi dậy, nhân lên sức mạnh của cả dân tộc, giành thắng lợi trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945), thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945); Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiếp tục sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam; lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ: Chiến tranh một phía (1954 - 1960); chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965); chiến tranh cục bộ (1965 - 1968); Việt Nam hóa chiến tranh (1969 - 1975) và chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc. Hiệp định Pari được ký kết (tháng 01/1973), buộc đế quốc Mỹ và quân chư hầu phải rút quân về nước, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng miền Nam mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là thắng lợi vang dội của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30/4/1975), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng ta lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước và tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Giá trị truyền thống cách mạng cần phát huy: Trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối, nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng. Gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả… đồng thời tập trung nghiên cứu thông điệp bài viết của Tổng Bí thư về đường lối cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng: Đường lối cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử, gắn với các nhiệm kỳ đại hội của Đảng. Lý luận đường lối xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm thực hiện đổi mới toàn diện đất nước. Lý luận phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng…

Bài viết được tổng kết không chỉ từ các mốc lịch sử quan trọng mà còn được đúc rút ở tầm cao trí tuệ, tư duy lý luận, được kiểm nghiệm bằng thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam. Do vậy trong quá trình quán triệt, phổ biến cần lưu ý 5 bài học sâu sắc từ thực tiễn; 5 phương diện bao trùm trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và 5 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng thời cần có cách thức phù hợp để truyền đạt cho cán bộ, đảng viên dễ nhớ, dễ làm và dễ thực hiện tốt những điều Tổng Bí thư đã chỉ ra trong bài viết, từ đó thống nhất trong tư duy và hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

PV


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Nhiều nội dung quan trọng được xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp lần thứ 17
BTO-Sáng 1/4, Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 -2025, để xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Lê Thị Hải Duyên – Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về bài viết của Tổng Bí thư