CON NGƯỜI VIỆT NAM

Cuộc thi tiếng hát Tuy Phong: 10 thí sinh vào chung kết xếp hạng
một tháng trước Văn hóa - Thể thao
BTO-Cuộc thi tiếng hát Tuy Phong năm 2022 đã đi đến những chặng đường cuối cùng. Được tổ chức từ ngày 13/10/2022, cuộc thi quy tụ hơn 50 thí sinh đăng ký dự thi.
 • Khai mạc Hội thi “Tiếng hát công nhân lao dộng” lần I – 2022:
  6 tháng trước Văn hóa - Thể thao
  Sáng 29/5, Liên đoàn lao đông tỉnh đã phối hợp với Sở VHTT& DL khai mạc Hội thi “Tiếng hát công nhân lao động” lần I – 2022.
 • Gia hạn Hội thi “Tiếng hát Công nhân lao động Bình Thuận” lần thứ I - 2022
  6 tháng trước Văn hóa - Thể thao
  BTO- Phòng Quản lý văn hóa và gia đình cho biết, Hội thi “Tiếng hát công nhân lao động” lần thứ I – 2022 sẽ lùi thời gian tổ chức vào ngày 27/5, do thí sinh đăng ký còn hạn chế.
 • Khởi động cuộc thi Tiếng hát công nhân lao động lần I - 2022
  7 tháng trước Văn hóa - Thể thao
  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tổ chức Hội thi “Tiếng hát Công nhân lao động Bình Thuận” lần thứ I năm 2022.
 • Đảng vì Dân, Dân sắt son theo Đảng
  10 tháng trước Chính trị
  BTO- Kể từ mùa Xuân năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi qua chặng đường 92 năm đầy cam go, thử thách, giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.
 • Văn hóa là hồn cốt của dân tộc
  10 tháng trước Vấn đề và sự kiện
  BX - Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, được tổ chức tại Hà Nội. Một sự kiện lớn của đất nước được đông đảo người dân quan tâm, không chỉ những người làm trong ngành văn hóa.
 • Tự hào về Đảng, con người Việt Nam
  một năm trước Chính trị
  Bài 2: Chiến thắng khó khăn, vượt qua đại dịch
 • Tự hào về Đảng, con người Việt Nam
  một năm trước Chính trị
  Bài 1: Sáng ngời tinh thần vì cộng đồng, dân tộc
 • Xây dựng con người Việt Nam phát triển bền vững
  2 năm trước Vấn đề và sự kiện
  BT- Từ khi thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (nghị quyết) Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đến nay, tư duy lý luận về văn hóa có bước phát triển, nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành và toàn dân được nâng lên. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực, phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng...
 • Xây dựng thế hệ trẻ có bản lĩnh, văn hóa con người Việt Nam
  3 năm trước Vấn đề và sự kiện
  BTO - Trong quá trình hội nhập quốc tế, nước ta chịu nhiều ảnh hưởng, tác động của văn hóa từ bên ngoài xâm nhập, đan xen cả những yếu tố tố tích cực lẫn tiêu cực. Năm 1998, Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương (khóa VIII) ban hành Nghị quyết về “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” (sau đây gọi tắt là NQTW5), xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mực tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, văn hóa nước nhà có nhiều chuyển biến tích cực, song cũng có nhiều hạn chế, trong đó có sự suy thoái về đạo đức, lối sống con người. Thanh niên là lớp người nhanh nhạy, dễ tiếp thu cái mới trong quá trình hội nhập, tất yếu bị tác động nhiều nhất, nhất là những yếu tố ngoại lai, không phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc… Thực trạng này rất đáng lo ngại, bởi thanh niên là người chủ tương lai...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO